om oss

vi är fritidsfriends

FritidsFriends – din fria tid som du vill ha den!

Är ett 3-årigt projekt som drivs av Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projekttiden löper mellan september 2021-september 2024. 

Målet med projektet är att öka kunskapen kring stödjande beslutsfattning och utveckla metoder för att använda stödjande beslutsfattning för att stärka unga deltagares beslutsförmåga, stärka deras sociala samvaro och skapa större utrymme för unga att ha inflytande över fritidsfrågor. 

Projektets övergripande syfte är att inom fritiden etablera ett mer demokratiskt samspel mellan unga personer med LSS-personal och LSS personal för att stärka individens demokratiska beslutsförmåga, öka sin sociala samvaro och ha större inflytande över sin fritid.

Hur ska vi driva projektet?
Vi kommer att ha workshops där vi tillsammans får lära oss mer om att bestämma och vad vi har för rättigheter till att bestämma själva.

Vi kommer att bygga och fördjupa relationer genom att testa på fritidsaktiviteter vilket är en del av de relationsbyggande övningarna och den andra delen är faktiska övningar mellan ungdomar och den stödjande personen.

Vi kommer att uppmuntra till situationer där ungdomar fattar beslut om sin fritid. Detta fungerar både som en introduktion till självbestämmande, och till olika fritidsaktiviteter som kan intressera ungdomen och utmana ungdomens fantasi.

Var:
I projektet deltar unga antingen som enskild individ eller som del av en grupp som är kopplad till en LSS-verksamhet.

Hur går det till?

 
  

Workshops: Under år 1 sker fyra stycken workshops med tema; ”vem bestämmer över mig?”, ”att ta makten i mitt beslut”, ”att hjälpa, inte stjälpa” och ”att bygga broar”.

Du som deltar kan välja om du vill vara med på alla workshops eller några av de. Du som är stödperson deltar såklart med den ungdom som deltar i projektet.  Workshoparna består av lekar, övningar och annat icke-formellt lärande inom olika teman.

Testa på fritidsaktivitet: Våga testa nya fritidsaktiviteter samtidigt som du lär känna din stödperson eller din grupp bättre! En god relation är grunden i att fatta beslut med hjälp av en stödperson. Endast när relationen är god kan den stödjande personer oavsett kommunikationsform känna av, lyssna in eller förstå vad som känns rätt för den som fattar beslut. Vår aktivitetspeng kan sökas för att hitta på något roligt tillsammans på den unge deltagarens fritid tillsammans med stödperson eller med den grupp som deltar från samma verksamhet. Formulär, ansökningstider och regler för att ansöka om aktivitetspeng finns på projektets hemsida: www.fritidsforbundet.se/fritidsfriends

Ungdomar fattar beslut om sin fritid: Under år 1 sker två stycken lokala träffar. Under dessa lokala träffar försöker vi med hjälp av olika metoder hitta det sätt att fatta beslut på som passar projektets deltagare, utifrån ens egna förutsättningar, med den stödperson som stöttar inom fritidsfrågor. Här utforskar vi metoder som kan förbereda och skapa större förutsättningar för eget bestämmande, genom stödjande beslutsfattning.

För verksamheter har vi ett grupperspektiv istället för individuellt perspektiv – här bygger vi relationer ungdomarna emellan och övar på demokratiska beslut som fattas tillsammans.

Riksträff: Projektet sker till störst del på lokala orter eller i deltagares regioner. Vi har också två riksträffar under år 1. På riksträffen samlar vi alla deltagare i projektet för en stor träff. Här får ungdomarna träffa andra ungdomar som deltar i projektet, vi får möjlighet att hitta på något kul och får lära känna varandra bättre i större grupper än de mindre som vi haft under workshop och lokala träffar. På den första riksträffen i februari 2022 åker vi på en rolig och spännande dagskryssning tillsammans!


 
 
 
 

vi jobbar med fritidsfriends

Projektledare

alexandra havkwist

Vill du veta mer?

Kontakta oss

ff@fritidsforbundet.se | 070 814 85 82